Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Stołczyn

Nr aktu: 
42/17
Data posiedzenia: 
czwartek, 28 Wrzesień, 2017

PROTOKÓŁ NR 42/17

Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA STOŁCZYN

Z 28.09.2017R.

 

 

Porządek posiedzenie:

 

  1. Otwarcie zebranie, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Sprawy różne: korespondencji bieżąca, podsumowanie festynu rodzinnego.
  4. Zakończenie obrad.

 

Ad. 1

Zebranie otworzył Zygmunt Serafin - przewodniczący Rady Osiedla Stołczyn. 

Na podstawie listy obecności  stwierdzono, że zebranie nie ma quorum – na zebraniu na 15 osób ustawowego składu Rady obecnych było 5 osób.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2

Rada Osiedla nie wniosła poprawek do protokołu z 14.09.2017r. – protokół przyjęto bez uwag. Nie przeprowadzono głosowania ze względu na brak quorum w momencie jego odczytania.

Ad. 3

Przewodniczący przedstawił bieżącą korespondencję, która napłynęła do Rady oraz podsumował przebieg festynu rodzinnego „Pożegnanie Lata”, który odbył się 9 września br. na boisko przy Szkole Podstawowej nr 9 w Szczecinie. Podziękował członkom RO za zaangażowanie i wkład włożony w jego organizację.

Na wniosek właścicielki posesji przy ul. ks. Dąbrówki wystosowano pismo do firmy „Remondis” z prośbą o interwencję w sprawie zniszczeń na drodze dojazdowej, spowodowanych przez przejeżdżające tamtędy samochody ciężarowe, wywożące odpady komunalne.

Do RO przybyła mieszkanka z nowego bloku z osiedla „Dąbrówki” i przedstawiła do zaopiniowania projekt nowego przystanku autobusowego „na żądanie”, którego lokalizacja miałaby znajdować się przy ul. Nad Odrą – nieopodal ul. ks. Dąbrówki.

Do Rady Osiedla przybyli przedstawiciele Straży Miejskiej – Dawid Kotuch i Krzysztof Wójcik, którym przekazano sprawy i wnioski zgłaszane do RO przez mieszkańców.

Ad. 4

Na tym obrady zakończono.

 

             Protokołowała                                                   Przewodniczący Zebrania

            Barbara Stępień                                                    Zygmunt Serafin